BloodLust

24 teksty – auto­rem jest Blood­Lust.

Jes­teśmy jak słońce i księżyc. Zaw­sze obok siebie - nig­dy ra­zem. Je­dyne, co nam było da­ne, to spot­ka­nie po ro­ku. Krótki ta­niec, kil­ka niepew­nych spoj­rzeń, muśnięć dłoni, roz­paczli­wy uścisk na pożeg­na­nie. By znów roz­począć swoją sa­motną wędrówkę po niebie, wciąż i wciąż w poszu­kiwa­niu siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2014, 20:58

Miałaś się za lep­szą ode mnie.
Uważałaś za głupie,
słabe og­ni­wo na końcu łańcucha pokarmowego.
Pat­rzyłaś na mój upa­dek ze wzgardą,
nie chcąc mi na­wet pomóc.
A później odeszłaś.
W mo­men­cie, kiedy pot­rze­bowałam cię najbardziej.
Ale wiesz co?
Pod­niosłam się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 6 fiszek • 19 czerwca 2013, 14:01

Obo­je jes­teśmy sza­leni, jes­teśmy wa­riata­mi, za­tonęliśmy w obłędzie już daw­no te­mu. Te­raz tańczy­my na dnie, na sa­mym dnie tej wiel­kiej psycho­zy, opęta­ni sobą nawzajem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2013, 00:25

- Co ci się stało?
- Widzisz... mnie trze­ba zaw­sze moc­no trzy­mać, bo inaczej się roz­padnę, a dzi­siaj ta oso­ba zwol­niła nieco uścisk i po pros­tu trochę przeciekam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 kwietnia 2012, 02:00

Wtar­gnąłeś bez pu­kania do mo­jego świata i usiadłeś w sa­mym je­go centrum. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 stycznia 2012, 14:54

Uratuj mnie

Proszę, ura­tuj mnie.
Za wszelką cenę i na­wet wbrew mnie.
Na­wet jeśli będzie trze­ba, przy­wal mi w twarz,
abym oprzytomniała.
Naw­rzu­caj mi aż do bólu.
Na siłę do siebie przykuj.
Ot­rzyj me łzy i uśmie­chnij się.
Ale mnie uratuj.
Proszę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 stycznia 2012, 01:23

Za­bijam w so­bie resztki człowie­czeństwa, którym ja­kimś dziw­nym tra­fem udało się wyjść ze mnie na zewnątrz. Za­ciągam je z pow­ro­tem do środ­ka i dusze w so­bie, aż w końcu i tam nic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 stycznia 2012, 01:33

Ser­ce, o co ci w ogóle chodzi, hmm? Mogłobyś już przes­tać ba­wić się w uda­wanie trupa? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2011, 21:13

Czy to właśnie jest miłość? Kiedy widzisz jak ta oso­ba płacze i cho­ciaż nie wiesz o co chodzi, to­bie też łzy napływają do oczu? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2011, 01:47

Nie mam już sił na krzycze­nie, miota­nie się, płaka­nie, niena­wiść. Po pros­tu znik­nij, tak będzie naj­le­piej dla nas obojga. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2011, 17:58
BloodLust

Nie będę się rozpisywać nad tym, kim jestem, a kim nie. Mi wystarczy to, że istnieję i mogę uczynić z moim życiem co mi się tylko podoba, niczym szalony marionetkarz.

Zeszyty
  • Wolne myśli – Pat­rzę na nią i widzę wszys­tko to, co mogłabym mieć ale te­go nie po­siadam.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BloodLust

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność